• +84 2466825289

  • info@congvannhapcanh.com.vn

Mẫu N2 – Công văn nhập cảnh Việt Nam

Mau-N2-Công-văn-nhập-cảnh-Việt-Nam

                                                                                                                           Mẫu N2

   Tên cơ quan/ tổchức

   Trụ sở tại:

    Điện thoại:

Số:

V/v: nhập cảnh của

khách nước ngoài

……………ngày        tháng      năm

 

 

 

 

 

Kính gửi:  CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH (BỘ CÔNG AN)

 

(Cơ quan, tổ chức) đề nghị Cục Quảnlý xuất nhập cảnh xem xét việc nhập cảnh của  khách nước ngoài, cụ thể như sau:

 

Số TT Họ và tên (chữ in hoa) Giới tính Ngày tháng năm sinh Quốc tịch Số, loại hộ chiếu Chức vụ hoặc nghề nghiệp
Gốc Hiện nay
 

 

 

 

Được nhập xuất cảnh Việt Nam lần , từ ngày /   /     đến ngày   /    /

Với mục đích:

Chương trình hoạt động tại các địa phương:

Dự kiến địa chỉ tạm trú tại

Cơ quan, tổ chức đón tiếp, quảnlý:

Đề nghị Cục Quản lý XNC:(1)

– Thông báo cho cơ quan đại diện Việt Nam tại nước                      để cấp thị thực

– Giải quyết cho khách nhận thị thực tại cửa khẩu, lý do

– Vấn đề khác (nếu có)  (2)

Nơi nhận:                                                       Thủ trưởng cơ quan/ tổchức

Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Mục nào không ghi thì gạch chéo (/) ở phần chừa trống

(2) Trường hợp khách thuộc diện miễn thị thực theo quy định, thì mục này ghi “khách được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam”

 

 

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tư vấn: 0948677777